ügyvállalás / orvosi műhiba per esélyek

Dr. med. et jur. Petrássy Miklós LL.M. ügyvéd, szakorvos, egészségügyi és biztosítási szakjogász, orvosi műhiba specialista

Egy orvosi műhiba per megindításakor mindig mérlegelni kell az alábbi szempontokat:

 • milyen eséllyel nyerhető meg a per;
 • milyen összeg nyerhető reálisan meg;
 • milyen anyagi és egyéb kockázatai vannak a pernek;
 • miként csökkenthetők a kockázatok.

Jelen oldalon a fenti első mérlegelési szempontról és az ügyvállalás menetéről lesz szó, az egyebekről más menüpontok alatt lehet tájékoztatást találni.

Nyilvánvaló, hogy az un. orvosi műhiba ügyek megítélése elsődlegesen orvosi szakkérdés. Azon kérdések megválaszolása tehát, hogy „érdemes-e műhibapert indítani” ill. „milyen eséllyel nyerhető meg a műhibaper” alapvetően orvosi szaktudást igényel.

A kifogásolt egészségügyi ellátás orvos-szakmai elemzésének ugyanakkor jogászi / ügyvédi megközelítéssel kell történnie. Hiszen pl. nem elég műhibát találni az ellátás során, olyat kell találni,

 • mely a műhibaperes bírósági gyakorlat alapján a perben bizonyítható (ill. amennyiben alperesnél van a bizonyítási teher, sikerrel bizonyítani valószínűsíthetően nem fog tudni alperes),
 • mely orvosi műhibának a per kimenetele szempontjából jelentősége van, mert az adott műhiba a beteg sorsának alakulását befolyásolta (gyógyulási esélyre kihatással volt) stb.

Fentiekből látható, hogy teljes körű, komplex véleményezéshez szakorvosi végzettség és műhibaperes ügyvédi tapasztalat együttese optimális, hiszen az igazságügyi orvosszakértő csak orvosi, (szak)orvosi végzettséggel ill. klinikusi tapasztalattal nem rendelkező ügyvéd önmagában csak jogi szempontból tud értékelni.

Az orvosi műhiba esetek orvos-szakmai és jogi értékeléséhez az egészségügyi iratok alapos áttekintése, sok esetben a szakirodalom tanulmányozása, speciális szakterület esetén orvosszakértővel/szakorvossal való konzultáció szükséges amellett, hogy nélkülözhetetlen az érintettek (beteg, hozzátartozó) beszámolója az észleltekről, tapasztaltakról.

Konzultáció előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján történik. Telefonos bejelentkezés esetén minden esetben szükséges a kifogásolt egészségügyi ellátás rövid előadása. (A telefonbeszélgetés során az ügynek sem az érdemi, sem a megközelítő, elsődleges megítélése nem végezhető el, az nem ezt a célt szolgálja ! Kérem ezért ne hívjanak azon kéréssel, hogy telefonon mondjak véleményt arról, történt-e „orvosi műhiba” !)

A személyes konzultáció során csak kivételesen, abban az esetben adható azonnal (végleges) orvos-szakmai és jogi vélemény, amennyiben a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentumok kellő információval szolgálnak az orvosi ellátás menetéről, ill. az orvosi / egészségügyi iratok mennyisége alapján azok viszonylag rövid idő alatt átolvashatók.

Gyakoribb eset azonban, hogy a kifogásolt ellátás teljes egészségügyi dokumentációja nem áll rendelkezésre, melyet szükséges kikérni. Az iratmásolatokat a beteg, amennyiben haláleset történt, a közeli hozzátartozók jogosultak kérelmezni. Ügyvédi megbízás és meghatalmazás birtokában ügyvéd is kikérheti.

Amennyiben rendelkezésre áll (már) a teljes egészségügyi dokumentáció, „első körös” orvosi-szakmai és jogi véleményezést dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos végzi el.

Amennyiben ezen orvos-szakmai és jogi vélemény alapján orvosi műhiba alappal véleményezhető, ill. a per jó eséllyel megnyerhető, a peren kívüli egyezségre irányuló megkeresés ill. azzal párhuzamosan a per előkészítésére kerül sor.

Szükség esetén profi igazságügyi orvosszakértő(k) bevonása történik. Erre kerül sor, ha az orvosi műhiba által érintett orvosi szakkérdés dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos szaktudásán kívüli speciális, különleges szakterületet érint, vagy ha ettől függetlenül az ügyfél ezt kívánja, ill. ha a per sikerének esélyét egyéb okból az igazságügyi orvosszakértő felkérése növeli (az új polgári perrendtartás lehetőséget ad a magánszakértővel történő bizonyításra is)

Amennyiben peren kívüli egyezségre nem kerül sor, a követelést bírósági úton lehet csak érvényesíteni.

Az orvosi szaktudás a per folyamán mindvégig kamatoztatható – pl. orvos tanúk, orvosszakértők meghallgatása során, az orvosszakértők véleményének észrevételezésekor, kedvezőtlen szakvélemény estén – azt orvos-szakmailag aggályossá téve – másik szakértő perbe vonásának kieszközlése stb. A perben keletkező újabb adatok, orvosi tanuvallomások, szakértői vélemények orvos-szakmai értékeléséhez ennek okán rendszerint szintén nem szükséges magánszakértőt felkérni és fizetni !

Az ügy vállalása a tehát az alábbiak szerint történhet:

 1. Telefonos bejelentkezés, a történtekről való rövid tájékozódás, adott esetben a személyes konzultáció időpontjának az egyeztetése.
 2. A személyes konzultáció során az érintett ill. hozzátartozója részletesen elmondja a történteket, az általa tapasztaltakat, átadja a rendelkezésre álló egészségügyi iratok másolatait.
 3. Amennyiben előzőek alapján megállapítható, hogy nem történt orvosi műhiba, vagy egyéb okból a jogi képviselet nem felvállalható, erről egyszeri jogi tanácsadás keretében megtörténik a tájékoztatás, ügyvédi megbízás nem jön létre.
 4. Amennyiben a 2. pont szerinti információk alapján lehetséges az orvosi műhiba, a végleges vélemény kialakítása érdekében részletes orvos-szakmai és jogi vizsgálat történik dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos által, melyet követően – szükség esetén – egyéb szakorvossal való konzultáció ill. profi orvosszakértők bevonására kerül sor. Előzőekhez feltétlenül szükséges a teljes egészségügyi dokumentáció rendelkezésre állása. A kiértékelés eredményéről való tájékoztatás egy későbbi személyes megbeszélés során történik.
 5. Peren kívüli megegyezésre ill. peres képviseletre irányuló ügyvédi megbízás csak erre irányuló kifejezett megállapodás esetén lehet sikerdíjas kontrukciójú. A sikerdíjas ügyvállalás kérdésében nyílvánvalóan csak előzetes kiértékelés alapján lehet nyilatkozni.
 6. A személyes konzultáció/tanácsadás, az ügy előzetes/végleges kiértékelése nem sikerdíjas ! Előzőek ingyenes elvégzésére csak erre irányuló kifejezett, előzetes megállapodás esetén van lehetőség.
 7. Az olyan jellegű kérdések megválaszolása, miszerint „történt-e orvosi műhiba”, „érdemes-e műhibapert indítani”, „jogosult lehetek-e kártérítésre”, „milyen esélye lenne a műhibapernek” a történtek alapos orvos-szakmai és jogi értékelésének eredménye lehet, és nem pedig a személyes konzultáció előkérdése. 
 8. Telefonon történő tanácsadásra, a történtek telefonbeszélgetés alapján való véleményezésére nem vállalkozom. (Az egyébként nem is lehetséges.) Kérem ne hívjanak olyan jellegű kérdésekkel, hogy „csak azt szeretném tudni …”, „lenne egy gyors kérdésem …” stb.
 9. E-mailen történő jogi, és orvos-szakmai értékelését az egészségügyi ellátásnak csak előzetes egyeztetés alapján vállalom. Ekként történő véleményezés, tanácsadás szintén csak erre irányuló kifejezezett megállapodás esetén ingyenes.
 10. Amennyiben előzetesen egyeztetetten (!) elektronikus kapcsolattartás történik, a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentációt (időrendi sorrendben) beszkennelve küldjék el a petrassydr@t-online.hu elektronikus levélcímre. Az iratokat pdf. fájlként, s ne oldalanként, hanem összefüggően egy fájlba, vagy nagyobb egységekben küldjék el. Amennyiben a fájlméret nagy (> 500 kB), használjanak óriásfájlküldőt. (Postai úton csak előzetes írásbeli egyeztetés alapján fogadok iratokat, egyeztetés nélkül postai úton elküldött iratok megőrzését nem vállalom, azokat megsemmisítem !) Írják le – lehetőség szerint minél részletesebben – a történteket, a leírást elektronikusan küldjék el. A leírás ne az orvosi dokumentáció kivonatolását tartalmazza, hanem a saját szemszögből tapasztaltakat, észlelteket rögzítse, kitérve arra is, hogy az egészségügyi dolgozók mit közöltek, miről adtak tájékoztatást.

Hangsúlyozni kell, soha nincs 100 %-osan megnyerhető per.  Nem határozható meg az sem, hogy milyen %-ban lehet esély a sikerre. Az állítható csupán, hogy jó lelkiismerettel ajánlható vagy sem a perindítás.  Korrekt ügyvéd tevékenysége során az érdeke minden esetben az ügyfelével egybe esik. Amennyiben sikerdíjas a megbízás, erre ezen konstrukció a garancia, hiszen csak pernyertesség esetén jut az ügyvéd díjazáshoz.