TÁJÉKOZTATÓ

Az ügy vállalása

Konzultáció előzetes időpont-egyeztetés alapján történik. A kifogásolt egészségügyi ellátás orvos-szakmai értékelésének díja irodánknak adott ügyvédi képviseleti megbízás esetén nem merül fel külön költségként.

Ügyfeleink a felmerülő peres kiadásaik előzetes kalkulációjakor figyelembe veszik, hogy amennyiben az ügy orvos-szakmai megítélését is dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos végzi, a(z egyébként jelentős) “magán” orvosszakértői díj nem terheli a megbízót.

Az orvosi szaktudás a per folyamán mindvégig kamatoztatható – pl. orvos tanúk, orvosszakértők meghallgatása során, perben kirendelt orvosszakértők véleményének észrevételezésekor, kedvezőtlen szakvélemény estén – azt orvos-szakmailag aggályossá téve – másik szakértő perbe vonásának kieszközlése stb. A perben keletkező újabb adatok, orvosi tanuvallomások, szakértői vélemények orvos-szakmai értékeléséhez ennek okán rendszerint szintén nem szükséges magánszakértőt felkérni és fizetni !

A munkadíj egyébként szabad megállapodás tárgya. Ha a konzultációt jogi képviseletre irányuló megbízás követi, az előzetes jogi tanácsadás ingyenes.

Perköltség, illeték, pertárgyérték, kedvezmények

Perköltség – a törvényben meghatározott kivételeket nem tekintve – mindaz a költség, ami a felek célszerű és jóhiszemű pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel. Összetevői: illeték, a per egyéb költségei (tanúdíj, szakértői díj, ügygondnoki díj, helyszíni szemle díja, tolmács díja), ügyvédi díj és költség.

Főszabály szerint a pernyertes fél költségeinek megfizetésére a bíróság a pervesztes felet kötelezi. Részleges pernyertesség esetében a bíróság a perköltség felől a pernyertesség arányának, valamint az egyes felek által előlegezett költségek összegének figyelembevételével határoz. A perköltségről a bíróság az ítéletben vagy az eljárást befejező egyéb határozatban dönt.

A bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyító fél köteles előlegezni.

A bírósági eljárásért illetéket kell az állam felé megfizetni. Általában az illetéket az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles megfizetni, az „orvosi műhiba” perek azonban un. tárgyi illetékfeljegyzési jogos ügyek. Ez azt jelenti, hogy a felperesnek – jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül – nem kell az illetéket a kereset benyújtásakor előzetesen lerónia, hanem az illeték megfizetéséről a bíróság a per végén határoz, s a pervesztes felet kötelezi annak viselésére.

A polgári peres eljárásban az illeték alapja a pertárgyérték. A pertárgyérték a keresettel érvényesített követelés értéke. Az illeték mértéke a pertárgyérték 6%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint. Jogorvoslati eljárásban az illeték alapja a vitássá tett követelés vagy követelésrész értéke, mértéke fellebbezés esetén 8 %, csatlakozó fellebbezés esetén előbbi fele.

Az „orvosi műhiba” perekben ritka kivétellel felperesi indítványra igazságügyi orvosszakértő kirendelése történik. A követelés jogalapjának megítélése orvosi szakkérdés, melyre vonatkozóan a bíróság szakértemmel nem rendelkezik, így nem mellőzhető a szakértő bevonása. A szakértő díja az elvégzett munkaórákhoz igazodik. Általában 100-200.000,- Ft. A bíróság a szakértői díj fedezésére előreláthatólag szükséges összeg letétbe helyezését köteles elrendelni.

A fél pernyertessége esetére igényelheti, hogy részére a bíróság az ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet a fél és a képviselője között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben kikötött megbízási díj, valamint a fél által képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások együttes összegének megfizetésére (azaz a pervesztes ellenfél fizesse meg a pernyertes fél által saját ügyvédjének kifizetett összegeket is).

Etekintetben elsődlegesen a pernyertes fél és ügyvédje között létrejött szerződésben szereplő összeg az irányadó. Ennél kisebb összeg megfizetésére akkor kötelezheti a bíróság a pervesztes felet, ha az ügyvédi megbízási szerződésben kikötött megbízási díjat a bíróság nem találja arányban állónak a pertárgy értékével vagy a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. (Ez az eset azonban nem érinti a fél és az ügyvédje közötti szerződés tartalmát, az abból adódó kölcsönös kötelezettségeket).

Ha a fél és az ügyvéd között nincs az ügy ellátására vonatkozó díjmegállapodás, vagy azt nem nyújtják be, a bíróság által a pernyertes javára megítélhető ügyvédi munkadíj a pertárgyértékhez igazodik. Ez az elsőfokú eljárásban (10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén) a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft.  Esetleges jogorvoslati eljárásban és hatályon kívül helyezés miatt megismételt eljárásban ez további összeggel egészül ki. (Ezen összeg az ügyfél és az ügyvéd közötti szerződés tartalmát nem változtatja meg, „csupán” azt határozza meg, hogy a pernyertes fél javára a pervesztes milyen összeget köteles ezen a jogcímen megfizetni)

Azt a természetes személy felet aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett – kérelmére – részleges vagy teljes költségmentesség illeti meg. A kérelmezőnek jövedelmi és vagyoni viszonyait 2/1968. (I. 24.) IM rendelet szerinti módon igazolnia kell. A szükséges nyomtatványokat a bíróságon lehet beszerezni, ill. jelen weboldalról is le lehet tölteni (lsd. lentebb). Aki teljes költségmentességben részesül, nem kötelezhető a fenti költségek (illeték, szakértői díj stb.) viselésére. Fontos kivétel, hogy a pervesztes félnek esetleges költségmentessége esetén is meg kell fizetnie a pernyertes fél ügyvédjének munkadíját és készkiadásait. A személyes költségmentességet a bíróság engedélyezi. A személyes költségmentesség engedélyezésének két kötelező és egy mérlegelhető esetköre ismeretes. Költségmentességben kell részesíteni:

– ha a fél jövedelme nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és vagyona – a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakon felül – nincs.

– ha a fél aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban.

A bíróság mérlegelési jogkörben engedélyezheti a költségmentességet, ha az előző feltételek ugyan nem állnak fenn, de a bíróság a fél egyéb körülményeinek figyelembevételével megállapítja, hogy a fél létfenntartása veszélyeztetett.

(Valamennyi, így jelen oldalon nyújtott tájékoztatás sem teljes körű, és nem feltétlenül követi azonnal a jogszabályváltozásokat. Csak az ügyvédi megbízás keretében nyújtott tájékoztatásért vállalunk felelősséget.)

Költségmentesség iránti kérelemhez kötelező formanyomtatványok
(rákattintva előhívható):

Nyilatkozat személyi adatokról »
Nyilatkozat vagyoni helyzetről »
Munkáltatói igazolás »
Adóigazolás I. »
Adóigazolás II. »
Költségmentességi nyomtatványok egy közös word dokumentumban »

A honlap tartalma, szerkezete az Ügyvédi Iroda szellemi alkotása – jogi védelem alatt áll. A honlap tartalmának felhasználása és többszörözése csak az Ügyvédi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A honlap szöveges tartalmának idézése csak abban az esetben megengedett, ha a felhasználás nem üzleti célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül. A honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek sem jogi ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak, azok kizárólag a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik az Ügyvédi Irodát. Az Ügyvédi Iroda folyamatosan frissíti a honlap tartalmát, azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. Az Ügyvédi Iroda nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. A honlapon található tájékoztatás nem teljes körű. Az Ügyvédi Iroda kizárólag a személyes konzultáció ill. ügyvédi megbízás keretében adott tájékoztatásért, tanácsadásért vállal felelősséget. Az Ügyvédi Iroda fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Petrássy Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a
www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.