ROKKANTSÁGI ÜGYEK

Rokkantsági-, rehabilitációs ellátás

A 2012. január 01. napján hatályba lépett szabályozás alapvetően megváltoztatta a megelőző rendszert (rokkantsági nyugdíj). Megváltozott az egészségi állapot (össz-szervezeti egészségkárosodás) megállapításának szakmai módszertana is. Az elvi szinten megfogalmazott cél – foglalkoztatásközpontú rehabilitáció, társadalmi reintegráció, foglalkoztatás elősegítése – (mint mindig) üdvözlendő, azonban a költségvetési takarékosság, mint elsődleges szempont  nyilvánvaló.

Annak ellenére, hogy a megélhetést biztosító keresőtevékenységre való alkalmatlanság (nevezzük akár össz-szervezeti egészségkárosodásnak, tartós munkaképesség csökkenésnek vagy mint a törvényben: “az egészség tartós vagy végleges kedvezőtlen változásai által meghatározott állapot”-nak) megítélése alapvetően és elsődlegesen továbbra is orvosi szakkérdés.

A megváltozott ellátásokra (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) való jogosultság (egyéb törvényi feltételek megléte esetén) változatlanul kizárólag a rehabilitációs szakértői szerv állásfoglalásán múlik.

Amennyiben az illetékes közigazgatási szervek jogerősen elasítják az ellátás iránti igényt (ill. a továbbfolyósítási igényt), a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.  Ha a perben az egészségkárosodás (egészségi állapot)  ill. a rehabilitálhatóság a vitás (túlnyomó részben ezekről van szó), a bíróság igazságügyi orvosszakértőt ill. rehabilitációs szakértőt rendel ki.

Mind a társadalombiztosítási eljárásban, mind az esetleges bírósági felülvizsgálat alkalmával a szakértői bizottság állásfoglalását érdemben vitatni, azt aggályossá tenni orvosi szaktudást igényel.

A képviseletet vállaljuk mind a társadalombiztosítási eljárásban (elutasító elsőfokú közigazgatási határozat fellebbezési eljárása), mind a bírósági felülvizsgálat során (másodfokú elutasítást követően).

A személyes konzultáció alkalmával a komplex minősítést végző bizottsági szakvélemény(ek), közigazgatási határozat(ok) és a kórelőzményi egészségügyi dokumentáció áttekintése alapján egy elsődleges véleményt adunk a várható esélyekről.

Jogi képviseletre szóló megbízás esetén a vonatkozó orvosi irányelvek, szükség esetén a szakirodalom áttekintése és felhasználása révén részletes orvosi-jogi véleményt alakítunk ki. Ezen írásba foglalt véleményt beadványként ill. bírósági keresetként az eljárásban előterjesztjük. Ügyfeleink  képviseletében történő fellépésünk jelentősen növeli a siker esélyét, hiszen a bizottság ill. a perben kirendelt szakértő egészségügyi-orvosi kérdésekhez is értő szakorvos-ügyvéddel „áll szemben”.

Mindenkinek tanácsolom, a legvégsőkig éljen a jogorvoslat jogával! A társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per tárgyi költségmentes, azaz sem illetéket sem szakértői költséget fizetni nem kell. A per anyagi kockázata minimális. Ne hagyják magukat ! Ha nem élnek az orvos-ügyvédi segítséggel, akkor se szalasszák el a legcsekélyebb lehetőséget se ! Éljenek a fellebbezés majd a bírósági felülvizsgálat lehetőségével, ne hagyják, hogy lebeszéljék Önöket a jogorvoslatról ! Nincs vesztenivaló.

Rövid áttekintése a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (azaz az össz-szervezeti egészségkárosodás legalább 40 %) és aki a kérelem benyújtását megelőző

– 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt; és keresőtevékenységet nem végez és rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően:

a) rehabilitációs ellátás, vagy

b) rokkantsági ellátás.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálható, ezen belül

B1 kategória: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható + egészségi állapota 51-60 % (össz-szervezeti egészségkárosodás 40-49 %)

Rehabilitációs ellátás összege: a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 40 százaléka.

C1 kategória: tartós foglalkozási rehabilitációt igényel + egészségi állapota 31-50% (össz-szervezeti egészségkárosodás 50-69 %)

Rehabilitációs ellátás összeg: a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább a minimálbér 40 százaléka és legfeljebb a minimálbér 50 százaléka.

ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS

A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációja nem javasolt, ezen belül

B2 kategória:  egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben (7/2012 (II.14.) NEFMI Rendelet) meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (A rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt

+ egészségi állapota 51-60 % (össz-szervezeti egészségkárosodás 40-49 %)

Ellátás összege: a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka.

C2 kategória: egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben (7/2012 (II.14.) NEFMI Rendelet) meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt- (A rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt.)

+ egészségi állapota 31-50% (össz-szervezeti egészségkárosodás 50-69 %)

Ellátás összege: a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka.

D kategória: kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható + egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes

Ellátás összege: a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább a minimálbér 50 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka,

E kategória: egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes + egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.

Ellátás összege: a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább a minimálbér 55 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka.

Rokkantsági ellátást kell megállapítani annak a megváltozott munkaképességű személynek is, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

A jogi képviselet ellátásához szükséges iratok: társadalombiztosítási határozatok, bizottsági szakvélemények, korábbi teljes orvosi/egészségügyi dokumentáció.
A megbízás elvállalásakor az ügyvéd kizárólag iratmásolatokat kíván átvenni. Amennyiben mégis eredeti, egy példányban rendelkezésre álló okiratokat ad át az ügyfél, ezen okiratokkal kapcsolatos mindennemű felelősséget az ügyvédi iroda – az alábbiak okán – kizár.
Az orvosi/egészségügyi iratokra a betegnek egy újabb (akár sürgős) egészségügyi ellátása során szüksége lehet, az ellátást az iratok (kórelőzmény megismerhetőségének) hiánya nehezítheti, hátrányosan befolyásolhatja. Hasonlóképpen szükség lehet az üggyel kapcsolatos hatósági iratoknak az ügyfélnél való rendelkezésre állására is. Ennek okán kifejezetten kérjük, hogy csak olyan iratot (másolatot) hagyjon nálunk, melynek egy további példánya ill. az eredeti az otthonában rendelkezésre áll. Az ügyvédi iroda ugyanis nem tudja garantálni, hogy sürgős esetben rövid határidővel az iratokat kiadja, az iratok postázására pedig – biztonsági okokból – nem vállalkozunk.

Ügyvéd-szakorvosi munkadíjak rokkantsági ügyekben olvasható ITT »

Dr. Petrássy Miklós ügyvéd, belgyógyász szakorvos, egészségügyi és biztosítási szakjogász

Tartani lehet attól, hogy azt szórják ki a rendszerből, aki tényleg beteg – Dr. Petrássy Miklós – NOL CIKK OLVASHATÓ ITT »
Rokkantsági ügyek weboldal